Cheiridopsis aspera L.Bolus
No recorded common name
Mesembryanthemaceae