Duvernoia adhatodoides E.Mey.
ex Nees

Pistolbush
Acanthaceae