Encephalartos cycadifolius (Jacq.)
Lehm.

No recorded common name
Zamiaceae