Eriocephalus tenuipes C.A. Sm.
Kapokbos
Asteraceae