Euphorbia multifolia A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane
No recorded common name
Euphorbiaceae