Haworthia fasciata (Willd.) Haw.
No recorded common name
Asphodelaceae