Hebenstretia parviflora E. Mey.
No recorded common name
Scrophulariaceae