Lapeirousia montana Klatt
Mountain lapeirousia
Iridaceae