Ruschia extensa L. Bolus
No recorded common name
Mesembryanthemaceae