Latin name: Sporobolus airoides (Torrey) Torrey
Pronunciation: spore-OB-o-lus air-OH-i-dees
Common name: Alkali sacaton
Family: Poaceae (Grass)
Habitat: Seasonally moist alkaline areas to 6500', coastal sage scrub, cismontane and desert
Blooming period: April to October
Name derivations: 1) Sporobolus 2) airoides
SPECIES INDEX